سوله سازی

سوله سازی چیست؟

سوله سازی می تواند به چهار عامل اصلی از جمله حمل و نقل و زمین و … متفاوت باشد. برای این موراد سوله سازی می توانید این مقاله را بخوانید.

سوله ورزشی

سوله ورزشی

سوله ورزشی این روزها بسیار رواج یافته و به یکی از تفرجگاه های جوانان تبدیل شده! سوله ورزشی یک ساختمان یا بهتر بگوییم یک سازه فلزی بسیار بزرگ است که با اهداف تفریحی و عموما برای ورزش یا تاسیس ورزشگاه کاربرد دارد و به واسطه ماهیت آن، بدون ستون و بسیار بزرگ در نظر گرفته …

سوله ورزشی ادامه »