...
سوله گلخانه

سوله گلخانه

سوله گلخانه به سازه تخصصی گفته می‌شود که برای پرورش گل و گیاه یا انجام کار کشاورزی جایگزین کشت صنعتی شود. کشت در زمین کشاورزی محدودیت و مشکلات بسیاری دارد که در گلخانه وجود ندارد و با اندک سرمایه و استفاده از سوله ارزان می‌توان این کار را انجام داد. برای تابش مستقیم نور خورشید به […]

سوله گلخانه ادامه مطلب »

دهانه سوله

دهانه سوله

یکی از مهم‌ترین عوامل در طراحی و ساخت یک سوله استاندارد اندازه‌گیری دقیق دهانه سوله است. باید بدانید انتخاب ابعاد و اندازه مناسب برای دهانه در مقاومت و استحکام سازه تأثیر فراوان دارد. انتخاب ابعاد دهانه بر اساس کاربرد سوله تعیین می‌شود. به همین دلیل، ابعاد ثابتی برای تمام سوله‌ها وجود ندارد. باید به این

دهانه سوله ادامه مطلب »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.